За нас

Нашата мисия:

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КУЛТУРА ЗА ЕФЕКТИВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД!

Знания – обучения от детски градини, начални и висши училища до професионална реализация.

Умения – тренировъчни курсове, практически курсове, симулации и игри в кабинетни условия и среда имитираща практическите условия.

Култура – етика, отговорност и уважение към колеги и работодатели. Екипно поведение към оборудване и спазване на изискванията за безопасност.

Нашата цел:

ПО-ДОБЪР, УСПЕШЕН И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ!

Нашата мисия трябва да бъде разбрана, както от работещите, така и от работодателите, като наш труд и тяхно разбиране за бъдещо инвестиране за висока производителност и здраво общество на съзнателно трудещи се, с висока култура на знания и умения.

Направления:

ТРУД

  • Професионално ориентиране – консултации и насоки /персонални и/или колективни/ според психически, физически и/или регионални особености.
  • Центрове за професионално обучение – квалификация, преквалификация, повишаване на квалификацията на хората. Работа в тясна връзка по програми с училища и университети за по- висока култура. Обучения на ученици, студенти и работещи за опознаване на безопасността при работа, бедствия и аварии и хоби занимания.
  • Подобряване на условията на труд чрез правилно използване на оборудването, новите технологии комплектовани с колективни предпазни средства, чисти производства.

ЗДРАВЕ

  • Медицински Центрове – профилактика, профилактични прегледи, лечебни процедури, физически и психически подбор на персонала.
  • Служби по Трудова Медицина – модели и оценки на риска, изготвени с помощта на професионалисти и експерти по лични и колективни предпазни средства.
  • Безопасност – при работа, бедствия и аварии и хоби занимания.
  • Системи за управление на качеството, безопасността и екологията. Консултиране, разработване, сертифициране и обучения.
  • Системи по браншови модели за превенция на риска при работа.
  • Кодекси за добри практики при работа, бедствия и аварии.
  • Лични и Колективни Предпазни Средства – консултации, обучения за избор, ползване, поддръжане, инспектиране и сервизиране.

Опазването на околната среда и здравето на хората е приоритет на нашите консултации, обучения и практики в съгласуване и кординация на екипа на БА ТЗБ, съвместно с членовете на асоциацията и национални, местни структури и партньори.


Учредители и ръководство:

Инж. Георги Илиев – Председател на БА ТЗБ

Инж. Георги Илиев – специалист с дългогодишен опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд. През цялата си 17 годишна трудова дейност той е бил орган по ЗБР или е ръководил отдели по безопасност в държавни и частни фирми. От месец юни 2014 г. е координатор по здраве и безопасност за обектите в България на водещия световен производител на цимент и инертни материали, швейцарската компания „Холсим“. Член е на Постоянна комисия по ЗБР на Българска минно геоложка камара, като четири години е бил председател на същата комисия. Сертифициран преподавател към британския Институт по здраве и безопасност (CharteredInstitute Environmental Health (CIEH). Участвал като експерт или ръководител в голям брой проекти в областта на безопасността, финансирани по програми на Европейския съюз. Относно новосъздадената „Българска асоциация Труд Здраве Безопасност“, инж. Илиев заяви: „Убеден съм в успеха на новата структура. В асоциацията съвместно ще работят истински професионалисти и съмишленици, с общи усилия със сигурност ще постигнем повече за подобряване на условията на труд в нашата страна.

Направления: Консултант по системи, организация на безопасноста на труда, обучения по нормативна база, Анализ на условията на труд.

Борил Ташев – Заместник председател на БА ТЗБ

Борил Ташев – дългогодишен експерт в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Участвал е в множество разработки и проекти за превенция на производствените рискове, оценка и предотвратяване на риска, проучване, анализ, оценяване и контрол на дейности, произтичащите от тях вредности и необходимостта от употреба на ЛПС и защитни облекла. Експерт в сферата на извършване на инспекции и консултиране с оглед на правилното прилагане на ЗБУТ и други нормативни норми в България и Европа. Установяване на състоянието, недостатъците, силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност, работната среда, здравословните и безопасни условия на труд и възможностите за тяхното усъвършенстване, проектиране на организацията на труда. От 2006 г. е член на комитета по Стандартизация-Технически Комитет за Лични Предпазни Средства и активно участва в превеждане и хармонизиране, обсъждане и приемане на европейските стандарти в България. Вътрешен одитор, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007. Участвал в мероприятия с oбществена значимост на тема „Безопасен труд” – презентации, изложби, семинари и др. Множество публикувани статии в специализирани периодични издания за осигуряване на безопасни условия на труд. Член на различни браншови организации. Управител на „Олимп-Предпазни Екипировки“ ЕООД.

Направления: Консултант по Лични и Колективни Предпазни Средства, Анализ на условията на работа, Обучения за избор, ползване и поддържане на Лични и Колективни Предпазни Средства, Тернинг курсове и инструктажи.

 

Експертна колегия:

инж. Антонина Карова

Машинен инженер. Специалист бази данни, изграждане, управление и приложение, изгреждане на системи по качеството, изграждане и структура на орган за сертификация на продукти, сертификация на продукти.Водещ одитор по ISO 9001 и OHSAS 18001. Участие като одитор и водещ одитор в над 500 одита. Дългогодишен опит в областта на изграждане, внедряване и сертифициране на системи за управлението на качеството и ситемите за управление на здраве и бедопасност при работа. Оценител на органи за сертификация на системи за управление на качеството и здраве и безопасност при работа към Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”. Дългогодишен опит в областта на сертификацията на продукти. Оценяване на съответствието на машини, строителни продукти, съоръжeния под налягане.

Направления: Консултант по системи, Водещ одитор по системи за управелние на качеството, Обучения за Одитори.

Георги Любенов

Водещ одитор на Системи за управление в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000 и НАССР. Участие като одитор и водещ одитор в над 500 одита. Дългогодишен опит в областта на анализ, изграждане, внедряване и сертифициране на Системи за управление. Оценител на органи за сертификация на системи за управление, органи за сертификация на продукти и органи за верификация при работата към Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” Дългогодишен опит в областта на сертификацията на химически и хранителни продукти. Оценяване на съответствието на строителни продукти и др.

Направления: Консултант по системи, Водещ одитор по системи за управелние на качеството, Обучения за Одитори.

Д-р Ружа Дончева

Експерт-консултант по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководител на Служба по трудова медицина и лeкар -специалист по „неврология” и „трудова медицина”.  От 2001 г. работи като лекар „трудова медицина”, ръководител на служба по трудова медицина. Участва в извършването на оценки на риска, анализ на рисковете за здравето и безопасността, разследване на трудови злополуки и професионални болести. Ръководител на проекти по здраве и безопасност при работа.

Направления: Доктор по трудова медицина, Консултации и обучения по оценка на риска.

Драгомир Василев

Експерт здраве и безопасност при работа. Магистър по медицинска химия, ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив. От 2004 г. преподавател в Технически университет Габрово, докторант в професионално направление “Органична химия”. От 2007 г. работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд и контрола на фактори на работната среда. Член на Технически комитет по акредитация „Органи за контрол”, външен водещ и технически оценител на органи за контрол към ИА „Българска служба за акредитация”. Участник в разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място в икономическа дейност „Хуманно здравеопазване”. Лектор на обучения по здравословни и безопасни условия на труд, измерване и контрол на фактори на работната среда. Автор на над 30 научни статии, над 10 от които в областта на оценка на риска на работните места. Ръководител на орган за контрол на работната среда и център за професионално обучение. Участник в над 20 научно-изследователски и образователни проекта.

Направления: Консултации и обучения по оценка на риска.

Инж. Жермен Димитрова

Експерт здраве и безопасност при работа. Инженер-химик, ВХТИ „Проф. Др. Асен Златаров”, гр. Бургас. От 2000 г работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Участва в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността, анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Участник в разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място в икономическа дейност „Хуманно здравеопазване”.

Направления: Консултации и обучения по оценка на риска.