Месечни архиви: October 2014

Информационен семинар в Солвей Соди!

В рамките на Европейската седмица на безопасност и здраве при работа на 22.10.2014 година в „Солвей Соди“ АД беше проведен информационен семинар „Здравословни работни места — управлявай стреса!“. Мероприятието е насочено към осъзнаване на практическите инструменти

и насоки как да се справим с нарастващите психосоциални рискове и стреса на работното място.

Превенцията и управлението на тези рискове е важна задача, която ще доведе до производителна работна сила в добро здравословно състояние, намаляване на отсъствията от работа и на процента на злополуките и нараняванията.

На семинара се представиха следните теми:

• Представяне на Солвей Соди. Глобално споразумение за корпоративна социална отговорност между Солвей и IndustriALL Global Union – обучителен филм. Лектор Георги Георгиев – началник отдел ЗБУТ.

• Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност – представяне. Добри практики за превенция на стреса. Инициативи.

Лектор Йордан Стойков, зам. председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност.

• Стресът на работното място – нови и нарастващи рискове.

Лектор Светла Петрова, представител на „Олимп-Предпазни Екипировки“ ЕООД

• Представяне на Проект BG051PO001- 2.3.01 «ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА» на ИА Главна инспекция по труда. Лектор Йордан Стойков, зам. председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност.

На семинара се представиха нови инициативи на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност: Конкурс за детска рисунка: „Мама и татко работят безопасно…“, Поредица информационни табла „Здравословни работни места — управлявай стреса!“ и други.

На мероприятията присъстваха специалисти по безопасност и трудова медицина от региона и представители на ИА ГИТ.

СолвейСоди1

СолвейСоди2

Конкурс за най-добра рисунка „Мама и татко работят БЕЗОПАСНО!“

Уважаеми Партньори,

Бихме искали да Ви информираме за организирания от БА ТЗБ конкурс за детски рисунки:

„Мама и татко работят БЕЗОПАСНО!“

Конкурсът започва на 21.10.2014г. и приключва на 18.4.2015г.

В конкурса могат да се включат деца на работници и служители от Вашето предприятие.

На излъчените победители ще бъдат осигурени поощрителни грамоти и участие в Международен конкурс.

Надяваме се на Вашата подкрепа и участие в тази инициатива и оценяваме високо приноса Ви за популяризиране на мисията и целите на организацията: Знания, умения, култура за ефективен и безопасен труд водещи до по-добър, успешен и щастлив живот за всички.

Екипът на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ

Стресът на работното място

Борил Ташев със съдействието на Георги Илиев – председател на БА ТЗБ, и финансовата подкрепа на Олимп – Предпазни Екипировки разработиха постери и плакати по повод кампанията „Здравословни работни места – управлявай стреса“ на EU-OSHA, с насока към стреса на работното място.

Плакат1       Плакат2

Плакат3