Нормативни документи

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.