Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„Българска Асоциация – Труд, Здраве, Безопасност“

I. Общи положения
Чл. 1. (1) С настоящия устав се създава правна уредба на сдружение за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението има статут на юридическо лице с наименование„Българска Асоциация – Труд, Здраве, Безопасност“, като наименованието може да се изписва на латиница, както следва: Bulgarian AssociationLabor, Health, Safety

Седалище и адрес: град София, жк.Дружба-2, ул.“Полк. Христо Арнаудов“ №11, ет.2

Цели
Чл. 2. Сдружението се учредява за постигането на следните цели:
Консултации, обучения за професионално ориентиране и израстване, повишаване на знанията, уменията, компетенциите и квалификацията, подкрепа на работодателя за конкурентно способност и повишаване на производителността при спазване на законодателството и постигане на доброволни и задължителни стандарти; превенция на здравето и грижа за човека; стандарти на здраве – консултации, превенция на здравето и постигане на здравословни работни места; безопасност – повишаване на културата, информираността, образованието, обучението при спазването на българските и европейските стандарти за безопасен труд при бедствия и аварии.

Предмет на дейност

Чл. 3. (1) За постигане на формулираните в чл. 2 от устава цели, сдружението ще осъществява следните дейности:

Обучения, презентации, консултации, семинари, конференции, кампании, информационни мероприятия, партньорства и взаимодействия с институции и други сдружения, както и подпомагане за развитието на законодателството.

(2) На основание чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, а именно в полза на ……………………………………………………………………………………………………………

Финансиране
Чл. 4. (1) За осъществяване на дейността си и за постигане на целите си сдружението ще набира средства от членски внос и дарения.
(2) Сдружението ще извършва стопанска дейност чрез…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
като приходите от тази дейност ще се използват за постигането на определените в устава цели.

II. Преобразуване

Чл. 5. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

(2) Преобразуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание, взето с абсолютно мнозинство – повече от половината от всички членове.

III. Членствени правоотношения

Чл. 6. (1) Учредителите на сдружение „Българска Асоциация – Труд, Здраве, Безопасност“ изброени в заключителните разпоредби на този устав, са негови членове по право.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо и дееспособно физическо лице, имащо отношение към целите, които сдружението си поставя и дейностите, включени в предмета му на дейност. Приемане на нови членове

Чл. 7. (1) Членуването в сдружение „Българска Асоциация – Труд, Здраве, Безопасност“ е доброволно.

(2) Приемането на нови членове се извършва с решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, въз основа на подадената от кандидата писмена молба.

Прекратяване на членственото правоотношение

Чл. 8. (1) Всеки член може едностранно да прекрати правоотношението си със сдружението след предварително писмено уведомяване на Управителния съвет под формата на тримесечно предизвестие.

(2) Всеки член може да бъде изключен от сдружението с решение на Общото събрание при грубо нарушаване на разпоредбите на устава, решенията на върховния и управителен орган, както и на други вътрешни актове с обвързващо действие.

(3) Преди да пристъпи към гласуване, Общото събрание задължително изслушва лицето, чието изключване се иска.

Чл. 9. (1) Всички членове на сдружението имат равни права и задължения. Всеки член на сдружението има право на един глас.

(2) Правото на глас се упражнява лично или чрез изрично упълномощен представител.

(3) Юридическите лица – членове на сдружението, участват в гласуването чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощено лице.

Чл. 10. Членовете на сдружението имат следните права:

1. активно да участват в дейността на сдружението;
2. да избират и да бъдат избирани в управителните му органи;
3. при поискване да получават информация за дейността на сдружението и за състоянието на неговата отчетност;
4. да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Членовете на сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет и всички вътрешни актове с обвързващо действие.
2. да съдействат за постигане на целите, формулирани в чл. 2 от устава;
3. да защитават престижа на сдружението;
4. да направят определените с този устав имуществени вноски.

IV. Органи на сдружението
Чл. 12. Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

Общо събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание е върховен орган, в който с право на глас участват всички членове на сдружението.

(2) Общото събрание се свиква с покана, отправена в едномесечен срок преди провеждането му, която съдържа датата, часа, мястото на провеждането на заседанието и дневния му ред.

Кворум

Чл. 14. (1) Общото събрание е законно и може да взема валидни решения ако на заседанието присъстват повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум се прилагат съответните разпоредби от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вземане на решения

Чл. 15. (1) Общото събрание взема решения с явно гласуване по следните въпроси:

1. изменяне и допълване на устава;
2. приемане на други вътрешни актове;
3. избиране и освобождаване на членовете на управителния съвет;
4. приемане и изключване на членове;
5. вземане на решение за откриване и закриване на клонове;
6. вземане на решение за участие в други организации;
7. вземане на решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приемане на бюджета на сдружението;
9. вземане на решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. вземане на решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. приемане на отчета за дейността на Управителния съвет;
12. отмяна на решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет – по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

(3) Поканата по чл. 13, ал. 2 от устава се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Управителен съвет

Чл. 16. (1) Управителен орган на сдружението е Управителния съвет.

(2) Управителният съвет на сдружението е в състав от Председател и двама членове, които се избират от Общото събрание за срок от …………. месеца.

(3) Членовете на Управителния съвет единодушно излъчват от своя състав Председател.

Кворум

Чл. 17. Управителният съвет заседава веднъж на ………….. месеца.

Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

Вземане на решения

Чл. 18. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджета;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(2) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите.

(3) Решението по чл. 23, ал. 3 от устава, както и решенията по ал. 1, т. 3 и 6 се вземат с абсолютно мнозинство.

Чл. 19. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия председател.

(2) Извън хипотезата по ал. 1, Управителният съвет може да бъде свикан по искане на всеки негов член.

Чл. 20. Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

1. свиква заседанията на Управителния съвет;
2. ръководи цялостната дейност и представлява сдружението пред трети лица;
3. координира текущата дейност и привежда в изпълнение решенията на органите на сдружението;
4. изготвя годишен баланс и отчет на сдружението и го внася за утвърждаване от Управителния съвет.

V. Имущество

Чл. 21. (1) Сдружение „Българска Асоциация – Труд, Здраве, Безопасност“ е самостоятелен правен субект и като такъв разполага със свое имущество, различно от имуществото на неговите членове.

(2) За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в устава имуществени вноски.

(3) Членовете на сдружението не отговарят лично за изпълнението на поетите от него задължения.

Чл. 22. (1) Имуществото на сдружението се формира от членски вноски.

(2) Със средствата по ал. 1 могат да се придобиват движими и недвижими имущества, както и да се правят разходи с оглед на постигане на целите на сдружението.

(3) При учредяване на сдружението бе взето решение за внасяне на имуществени вноски

в размер на……………………………………., които се внасят……………………………………………………………..

VI. Прекратяване и ликвидация

Чл. 23. (1) Сдружението може да бъде прекратено в следните хипотези:

– при невъзможност за постигане на определените с устава цели;
– с решение на Общото събрание – по взаимно съгласие на всички членове.

(2) Въз основа на решението за прекратяване, Управителният съвет взема решение за обявяване на сдружението в ликвидация.

(3) С решението си Управителният съвет определя начина на извършването на ликвидацията, нейният срок, начина на разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество и назначава ликвидатори.

Чл. 24. По отношение на реда за извършване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 25. (1) След като приключи с разпределянето на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Ликвидацията влиза в сила от деня на вписване на решението за нея в съдебния регистър.

VII. Заключителни разпоредби

Чл. 26. Този устав може да бъда изменян и допълван по реда, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 27. Цялата изходяща документация на сдружението трябва да съдържа обозначение на следните данни: наименование на сдружението; седалище; адрес; съд, извършил регистрацията; номер и дата на фирменото дело; номер на съдебното решение за регистрация и БУЛСТАТ.

Чл. 28. По отношение на неразрешените с устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.