Предимства за членовете

Членовете на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ стават част от една общност, социално ангажирана с идеята за повишаване на стандартите в областта на безопасността и здравето при работа, водещо до стабилност и сигурност в икономически и социален план.

Членовете на Асоциацията имат:

 • Възможността за споделяне на знания и добри практики.
 • Подкрепата на партньорите си и голям кръг от специалисти в областта на безопасността и реализирането на нови подходи и модернизиране на прилагането на тези практики.
 • Достъп до индивидуален корпоративен профил и осигуряване на всички възможности, които Асоциацията предлага според нуждите на компанията Ви.
 • Директен достъп до актуална ИНФОРМАЦИЯ във всички области на безопасността и здравето.
 • Възможността лесно да получат нормативни документи, практически решения за подобряване на безопасността и типови инструкции за безопасност.
 • Възможността за ОБУЧЕНИЕ при високо качество и преференциални ценови условия за нашите членове (по всички въпроси на здравето и безопасността, включително и проведени от международно признати чуждестранни организации).
 • Възможността за КОНСУЛТАЦИИ от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в сферата на безопасността.
 • ОБМЕН на информация между членовете на асоциацията по всички проблеми свързани с безопасността и здравето.
 • ЕКСПЕРТНО ОБСЛУЖВАНЕ при преференциални условия от Служби по трудова медицина и Медицински центрове.
 • Професионална ПОМОЩ при изготвяне на вътрешно фирмена документация в областта на здравето и безопасността.
 • Незабавно информиране за всички изгодни програми на ЕС в областта на здравето и безопасността и СЪДЕЙСТВИЕ при подготовка за кандидатстване.

Участието в тази общност осигурява устойчиво развитие на фирмите членки и дава важни предимства от гледна точка на постигане на основната цел:

ПО-ДОБЪР, УСПЕШЕН И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ!

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО:

Асоциацията предлага

 • Достъп до информационната база на утвърдени международни организации в областта на здравето и безопасността.
 • Консултации при избор на най-подходящите предпазни средства,
 • Договаряне на отстъпки при закупуване, осигуряване на последващо обучение относно използването им.
 • Улеснен достъп до нови пазари за членове на асоциацията, пряко заети в областта на БЗР – служби по трудова медицина, медицински центрове, консултантски фирми, доставчици на работно облекло и ЛПС, центрове за обучение.
 • Активно взаимодействие с държавни органи, чиято дейност е свързана с БЗР – Инспекция по труда, Държавна инспекция за технически надзор, НОИ.
 • Възможност за законодателна инициатива в областта на здравето, безопасността и екологията.

Други разнообразни форми на сътрудничество:

 • Участие в семинари, форуми, дискусии на регионално, национално и международно равнище.
 • Членство в общност на стабилност, сигурност и устойчиво развитие и социална отговорност.
 • Изграждане на активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, както и улеснен достъп до информация и подпомагане между членовете на асоциацията.
 • Представляване на интересите на членовете на асоциацията пред местни институции и държавни органи.
 • Идентификация на ясни приоритети за развитието на безопасността и целенасочено изграждане на култура и формиране на поведение, които предотвратяват и намаляват рисковете при работа.
 • Подобряване в дългосрочен план на корпоративното развитие и повишаването на производителността.
 • Социална отговорност и ангажираност на фирмите.
 • Стимул за продължаване на реформите в законодателството.
 • Приемственост в знанията и професионално израстване и усъвършенстване.
 • Получаване на достъп до експертни мнения, статистика и проучвания в сферата на дейността.
 • Възможност за включване в осъществяването на различни проекти и инициативи, организирани от асоциацията.
 • Участия в обучения, организирани от асоциацията, по актуални теми с участието на български и чуждестранни лектори.
 • Навремени и точни консултации в сферата на безопасните условия на труд, системи, стандарти.
 • Осигуряване на безопасност посредством Лични Предпазни Средства, както и не на последно място по текущи Европйски Програми за осигуряване на благоприятна работна среда, а от там и ефективен и безопасен труд.